Tamu Mcpherson
hair Black
eyes Black
hair Black
eyes Black